Algemene Voorwaarden

Artikel 1 - Begrippen In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: Aanbod: Ieder schriftelijk aanbod aan Koper tot het leveren van Producten door Verkoper waar deze voorwaarden onverbrekelijk mee verbonden zijn. Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf. Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf. Koper: Het Bedrijf of de Consument die een Overeenkomst (op afstand) aangaat met Verkoper. Overeenkomst: De koopovereenkomst (op afstand) die strekt tot de verkoop en levering van Producten die door Koper gekocht zijn van Remmers Studio. Producten: De Producten die door Remmers Studio worden aangeboden zijn elektrische dompelpompen, pomp installaties en accessoires. Verkoper: De aanbieder van Producten aan Koper, hierna: Remmers Studio. Artikel 2 - Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder Aanbod van Remmers Studio en iedere Overeenkomst tussen Remmers Studio en een Koper en op elk Product dat door Remmers Studio wordt aangeboden. Voordat een Overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Koper de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Remmers Studio aan Koper aangeven op welke wijze Koper de algemene voorwaarden kan inzien, welke in elk geval op de website van Remmers Studio zijn gepubliceerd, zodat Koper deze algemene voorwaarden eenvoudig kan opslaan op een duurzame gegevensdrager. In uitzonderlijke situaties kan van deze algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met Remmers Studio is overeengekomen. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgovereenkomsten met Koper. Eventuele algemene en/of inkoopvoorwaarden van Koper worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing. Artikel 3 - Het Aanbod Alle door Remmers Studio gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld. Van een Aanbod is eerst sprake als deze schriftelijk is vastgelegd. Het door Remmers Studio gedane Aanbod is vrijblijvend. Remmers Studio is slechts aan het Aanbod gebonden indien de aanvaarding hiervan door Koper schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd, of doordat Koper het verschuldigde bedrag reeds heeft voldaan. Niettemin heeft Remmers Studio het recht een Overeenkomst met een potentiële Koper om een voor Remmers Studio gegronde reden te weigeren. Het Aanbod bevat een nauwkeurige oRemmers Studiohrijving van het aangeboden Product met bijbehorende prijzen. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Koper in staat is om een goede beoordeling van het Aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het Aanbod kunnen Remmers Studio niet binden. Eventuele afbeeldingen en specifieke gegevens in het Aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst (op afstand). Remmers Studio kan niet garanderen dat de kleuren in de afbeelding exact overeenkomen met de echte kleuren van het Product. Levertijden en Termijnen vermeld in het Aanbod van Remmers Studio zijn indicatief en geven de Koper bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Een samengestelde prijsopgave verplicht Remmers Studio niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of Aanbod begrepen zaken tegen een deel van de opgegeven prijs. Indien en voor zover sprake is van een aanbieding geldt dit niet automatisch voor nabestellingen. Aanbiedingen zijn slechts geldig tot de voorraad strekt, en volgens het op-is-op-principe. Artikel 4 - Totstandkoming van de Overeenkomst De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Koper een Aanbod van Remmers Studio heeft aanvaard door een bestelling te plaatsen, dan wel het betreffende Product te betalen. De Overeenkomst die buiten de website tot stand komt, is door Koper aanvaard op het moment dat Koper een ondertekend exemplaar (ingescand of origineel) aan Remmers Studio heeft geretourneerd, dan wel een expliciet en ondubbelzinnig akkoord geeft op het Aanbod per e-mail. Een Aanbod kan door Remmers Studio gedaan worden via de website, telefonisch, per mail en mondeling. Indien Koper het Aanbod heeft aanvaard door een Overeenkomst te sluiten met Remmers Studio, zal Remmers Studio de Overeenkomst met Koper schriftelijk, althans per e-mail bevestigen. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het Aanbod is Remmers Studio daaraan niet gebonden. Remmers Studio is niet gehouden aan een Aanbod indien Koper redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Koper geen rechten ontlenen. Het herroepingsrecht is uitgesloten voor Koper zijnde een Bedrijf. Koper zijnde een Consument heeft het recht om binnen de wettelijke termijn haar herroepingsrecht te doen gelden. Indien herroeping van toepassing is, zal Koper zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking. Zij zal het Product slechts uitpakken om de aard, de kenmerken en de werking van het Product vast te stellen. Het Product niet geopend en/of gebruikt worden. Indien Koper van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal Koper het Product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. De directe kosten voor het terugsturen van het Product zijn voor rekening van Koper. Artikel 5 - Uitvoering van de Overeenkomst Remmers Studio zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Remmers Studio het recht bepaalde werkzaamheden naar eigen inzicht te laten verrichten door derden. Koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Remmers Studio aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Remmers Studio worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Remmers Studio zijn verstrekt, heeft Remmers Studio het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. Bij de uitvoering van de Overeenkomst is Remmers Studio niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Koper op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de Overeenkomst wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen meerwerk opleveren voor Remmers Studio, is Koper gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende- of bijkomende kosten te vergoeden. Remmers Studio kan alvorens over te gaan tot uitvoering van de Overeenkomst zekerheid verlangen van Koper, dan wel volledige vooruitbetaling. Remmers Studio is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat Remmers Studio is uitgegaan van door de Koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Remmers Studio bekend was. Koper vrijwaart Remmers Studio voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan Koper toerekenbaar zijn. Remmers Studio kan indien daartoe opdracht is gegeven Koper advies geven met betrekking tot het Product. De inhoud hiervan is niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal Remmers Studio de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de adviezen opvolgt. De aard van de dienstverlening brengt met zich mee dat het resultaat te allen tijde afhankelijk is van externe factoren die de rapportages en adviezen van Remmers Studio kunnen beïnvloeden, zoals de kwaliteit, juistheid en tijdige aanlevering van benodigde informatie en gegevens van Koper. Koper staat in voor de kwaliteit en voor de tijdige en juiste aanlevering van de benodigde gegevens en informatie. Koper zal Remmers Studio schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de opdracht alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Koper aandacht wenst. Artikel 6 - Levering Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de Overeenkomst wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Koper niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door Remmers Studio of er door andere omstandigheden buiten de macht van Remmers Studio enige vertraging ontstaat, heeft Remmers Studio recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn nooit fatale termijnen. Koper dient Remmers Studio schriftelijk in gebreke te stellen en haar een redelijke termijn gunnen om alsnog te kunnen (op)leveren. Koper heeft door de ontstane vertraging geen recht op enige schadevergoeding. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment waarop deze haar volgens de Overeenkomst ter beschikking worden gesteld, ook indien deze haar eerder of later dan overeengekomen worden aangeboden. Indien de Koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Remmers Studio gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Koper. Indien de Producten worden bezorgd door Remmers Studio of een externe vervoerder is Remmers Studio, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Indien Remmers Studio gegevens behoeft van Koper in het kader van uitvoering van de Overeenkomst, vangt de levertijd pas aan nadat Koper alle gegevens nodig voor de uitvoering aan Remmers Studio ter beschikking heeft gesteld. Indien Remmers Studio een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Voor levering buiten Nederland gelden langere leveringstermijnen. Remmers Studio is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij Overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Remmers Studio is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren. Leveringen worden alleen uitgevoerd indien alle facturen zijn voldaan tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Remmers Studio behoudt zich het recht voor om levering te weigeren indien gegronde vrees voor niet-betaling bestaat. Artikel 7 - Verpakking en transport Remmers Studio verbindt zich jegens Koper om de te leveren zaken behoorlijk te verpakken en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal gebruik hun bestemming in goede staat bereiken. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geschieden alle leveringen inclusief omzetbelasting (btw), inclusief verpakking en verpakkingsmateriaal. Het aannemen van zaken zonder op- of aanmerkingen op de vrachtbrief of het reçu geldt als bewijs dat de verpakking in goede staat verkeerde ten tijde van de aflevering. Artikel 8 - Onderzoek, reclamaties Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst van het geleverde te (doen) onderzoeken, doch slechts in die mate uit te pakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of zij het Product behoudt. Daarbij behoort Koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemt met de Overeenkomst en de Producten voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden. Voor Bedrijven geldt een termijn van 3 dagen. Na melding heeft koper nogmaals 14 dagen voor het daadwerkelijk retourneren van goederen. Koper is verplicht te onderzoeken en zichzelf te informeren op welke wijze het Product gebruikt dient te worden. Remmers Studio erkent geen aansprakelijkheid voor het verkeerd gebruiken van het Product door Koper. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten dienen na levering schriftelijk aan Remmers Studio te worden gemeld op info@remmersstudio.nl. Koper heeft hiertoe een termijn van 14 dagen na levering. Niet zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen 14 dagen na de ontdekking doch uiterlijk binnen 6 maanden na levering te worden gemeld. Bij beschadiging van het Product door onzorgvuldige omgang door Koper zelf, is Koper zelf aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het Product. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft de zakelijke Koper verplicht tot betaling van de gekochte zaken. Als Koper gebrekkige zaken wenst te retourneren, dan geschiedt zulks uitsluitend met voorafgaande schriftelijke toestemming van Remmers Studio op de wijze zoals door Remmers Studio aangegeven. Indien de Consument zijn herroepingsrecht gebruikt, zal zij het Product en alle toebehoren, voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is, in originele staat en verpakking retourneren aan Remmers Studio, conform de retour instructies van Remmers Studio. In alle gevallen betaalt de consument de retourkosten, tenzij het product een fabricagefout of defect heeft. Bij een fabricagefout dekt de klant in eerste instantie de retourkosten, maar deze worden later vergoed nadat het product door de verkoper is beoordeeld. Na installatie en/of ingebruikname van het Product door Koper kan het Product niet meer terugenomen worden. Remmers Studio is gerechtigd een onderzoek te starten naar de echtheid en de staat van de geretourneerde Producten voordat terugbetaling zal plaatsvinden. Remmers Studio gerechtigd om een eventuele de waardevermindering in rekening te brengen bij Koper. Terugbetalingen aan Koper worden zo spoedig mogelijk verwerkt, doch de betaling kan uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de retourzending duren. Terugbetaling geschiedt op het eerder opgegeven rekeningnummer. Indien Koper haar reclamatierecht uitoefent, heeft zij geen recht om haar betalingsverplichting op te schorten noch om openstaande facturen te verrekenen. Bij gebreke van een volledige levering, en/of indien een of meerdere Producten ontbreken, en dit aan Remmers Studio te wijten is, zal Remmers Studio na een verzoek daartoe van Koper, het ontbrekende Product(en) nasturen dan wel de resterende order annuleren. De ontvangstbevestiging van de Producten is hierbij leidend. Enige schade die door Koper geleden is ten gevolge van de (afwijkende) omvang van de levering, kan niet verhaald worden op Remmers Studio. Artikel 9 - Prijzen Tijdens de geldigheidsduur van het Aanbod worden de prijzen van de aangeboden Producten niet verhoogd, behoudens het geval dat er veranderingen zijn in btw-tarieven. De in het Aanbod vermelde prijzen zijn inclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De prijzen zoals genoemd in het Aanbod zijn gebaseerd op de ten tijde van het afsluiten van de Overeenkomst geldende kostenfactoren zoals: de in- en uitvoerrechten, vracht- en lossingskosten, assurantie en eventuele heffingen en belastingen. Indien sprake is van Producten of grondstoffen waarvan er prijsschommelingen op de financiële markt zijn en waarop Remmers Studio geen invloed heeft, kan Remmers Studio deze Producten met variabele prijzen aanbieden. Bij het Aanbod wordt vermeld dat de prijzen richtprijzen zijn en kunnen schommelen. Artikel 10 - Betaling en incassobeleid Betaling kan vooraf of achteraf geschieden in de valuta waarin is gefactureerd via de aangegeven methode. Koper kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. Koper dient betaling ineens te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Remmers Studio. Partijen kunnen enkel na expliciete en schriftelijke toestemming van Remmers Studio een andere betalingstermijn overeenkomen. Indien een periodieke betalingsverplichting van Koper is overeengekomen, is Remmers Studio gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven schriftelijk aan te passen met inachtneming van een termijn van 3 maanden. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Koper zijn de vorderingen van Remmers Studio op de Koper onmiddellijk opeisbaar. Remmers Studio heeft het recht de door de Koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Remmers Studio kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Koper een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Remmers Studio kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan. Wanneer Koper niet aan haar betalingsverplichting voldoet en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van 14 dagen heeft voldaan aan haar verplichting, is Koper zijnde een Bedrijf in verzuim. Koper zijnde een Consument zal eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien Consument binnen die termijn niet aan zijn verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt. Vanaf de datum dat Koper in verzuim is, zal Remmers Studio zonder nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012. Indien Remmers Studio meer of hogere kosten heeft gemaakt die redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Koper. Artikel 11 - Eigendomsvoorbehoud Alle door Remmers Studio geleverde zaken, blijven eigendom van Remmers Studio totdat de Koper alle navolgende verplichtingen uit alle met Remmers Studio gesloten Overeenkomsten is nagekomen. Koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren indien het eigendom nog niet volledig is overgegaan. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Koper verplicht Remmers Studio zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen. Voor het geval dat Remmers Studio haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Koper reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming en machtiging aan Remmers Studio of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Remmers Studio zich bevinden en die zaken mede terug te nemen. Remmers Studio heeft het recht om de door Koper aangekochte Product(en), onder zich te houden indien Koper nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, ondanks een verplichting tot overdracht of afgifte van Remmers Studio. Nadat Koper alsnog aan zijn verplichtingen heeft voldaan zal Remmers Studio zich inspannen om de aangekochte Producten zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 20 werkdagen, te leveren aan Koper. Kosten en overige (gevolg)schade als gevolg van het onder zich houden van de aangekochte Producten komen voor rekening en risico van Koper en zal op eerste verzoek aan Remmers Studio worden vergoed door Koper. Artikel 12 - Garantie Remmers Studio staat ervoor in dat de Producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, bruikbaarheid en/of deugdelijkheid en de wettelijke regels/voorschriften ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst. Dit geldt ook indien de te leveren zaken bestemd zijn voor het gebruik in het buitenland en Koper van dit gebruik ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan Verkoper. Voor de verkochte en geleverde Producten met fabrieksgarantie gelden slechts de door deze leverancier gestelde garantiebepaling. Deze fabrieksgarantie standaard geldig tot 1 jaar na het ingaan van de overeenkomst. De garantie geldt niet indien: Koper de geleverde Producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken; De geleverde Producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van Remmers Studio en/of op de verpakking behandeld zijn. De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen, Een medium verpompt is met de pomp door Koper welk niet geschikt is voor de pomp, het Product. Artikel 13 - Opschorting en ontbinding Remmers Studio is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien Koper de (betaal)verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt. Bovendien is Remmers Studio bevoegd de tussen haar en Koper bestaande Overeenkomst, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien de Koper, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen die voor hem uit enige met Remmers Studio gesloten Overeenkomst voortvloeien. Voorts is Remmers Studio bevoegd de Overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Remmers Studio op Koper onmiddellijk opeisbaar. Wanneer Remmers Studio de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en Overeenkomst. Remmers Studio behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen. Artikel 14 - Beperking aansprakelijkheid Indien het uitvoeren van de Overeenkomst door Remmers Studio leidt tot aansprakelijkheid van Remmers Studio jegens Koper of derden, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de Overeenkomst door Remmers Studio in rekening gebrachte kosten tenzij de schade is ontstaan wegens opzet of grove schuld. De aansprakelijkheid van Remmers Studio is in ieder geval beperkt tot het schadebedrag dat door de verzekeringsmaatschappij maximaal wordt uitgekeerd per gebeurtenis per jaar. Remmers Studio is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen en schade als gevolg van het gebruik van de geleverde Producten is uitgesloten. Voor Consument geldt een beperking conform hetgeen is toegestaan op grond van artikel 7:24 lid 2 BW. Remmers Studio is niet aansprakelijk voor en/of gehouden tot herstel van schade ontstaan door het gebruik van het Product. Remmers Studio levert strikte onderhouds- en gebruiksinstructies die door Koper nageleefd dienen te worden. Alle schade aan Producten ten gevolge van het dragen en gebruiken is uitdrukkelijk uitgesloten van aansprakelijkheid (hieronder verstaan gebruikssporen, gebruiksschade, valschade, licht- en waterschade, diefstal, vermissing etc.). Remmers Studio is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website(s) of van gelinkte websites. Remmers Studio is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website. Remmers Studio staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Remmers Studio verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan. Enige door Remmers Studio opgeleverde adviezen, op basis van door Koper onvolledige en/of onjuist verstrekte informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid van Remmers Studio. De inhoud van het opgeleverde advies van Remmers Studio is niet bindend en slechts adviserend van aard. Koper beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde adviezen van Remmers Studio opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor rekening en risico van Koper. Remmers Studio is te allen tijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies van Remmers Studio. Remmers Studio is niet gehouden aan enige vorm van restitutie indien dit het geval is. Indien door of namens Koper een derde wordt ingeschakeld, is Remmers Studio nimmer aansprakelijk voor het handelen en adviezen van de door Koper ingeschakelde derde alsmede het verwerken van resultaten (van opgestelde advies) van de door Koper ingeschakelde derde in Remmers Studio haar eigen advies. Alle aanspraken van Koper wegens tekortschieten aan de zijde van Remmers Studio vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Remmers Studio binnen een jaar nadat Koper bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Alle aanspraken van Koper vervallen in ieder geval een jaar na het eindigen van de Overeenkomst. Artikel 15 - Overmacht Remmers Studio is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen, noch kan zij gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, (i) overmacht van toeleveranciers van Remmers Studio, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Koper aan Remmers Studio zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen, (x) werkstakingen in het bedrijf van Remmers Studio en (xi) overige situaties die naar het oordeel van Remmers Studio buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen. Remmers Studio heeft het recht om zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Remmers Studio haar verbintenis had moeten nakomen. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Voor zover Remmers Studio ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Remmers Studio gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke Overeenkomst. Artikel 16 - Risico overgang Het risico van verlies of beschadiging van de Producten die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat over op Koper zijnde een bedrijf op het moment waarop de zaken het magazijn van Remmers Studio verlaten. Voor Consumenten geldt dat het hier bovengenoemde risico overgaat op Koper indien de Producten in de macht van Koper zijn verstrekt. Hiervan is sprake indien de Producten zijn geleverd op het afleveradres van Koper. Artikel 17 - Geheimhouding Remmers Studio en Koper verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van de Overeenkomst. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie reeds openbaar/algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de Overeenkomst bij Koper aan Remmers Studio bekend gemaakt is en/of op andere wijze door Remmers Studio is verkregen. Artikel 18 - Intellectuele Eigendomsrechten Alle intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van Remmers Studio berusten uitsluitend bij Remmers Studio en worden niet overgedragen aan Koper. Het is Koper verboden om alle stukken waarop de intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van Remmers Studio rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Remmers Studio. Indien Koper wijzigingen wenst aan te brengen in door Remmers Studio geleverde zaken, dient Remmers Studio expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen. Het is Koper verboden om de Producten waarop de intellectuele eigendomsrechten van Remmers Studio rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst. Artikel 19 - Privacy, gegevensverwerking en beveiliging Remmers Studio gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Koper en bezoekers van de website(s). Indien daarom gevraagd zal Remmers Studio de betrokkene hierover informeren. Indien Remmers Studio op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is. Artikel 20 - Klachten Indien Koper niet tevreden is over de Producten van Remmers Studio en/of klachten heeft over de (uitvoering van de) Overeenkomst is Koper verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na de betreffende aanleiding die tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via info@remmersstudio.nl met als onderwerp “Klacht”. De klacht moet door Koper voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Remmers Studio de klacht in behandeling kunnen nemen. Remmers Studio zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen. Artikel 21 - Toepasselijk recht Op elke Overeenkomst tussen Remmers Studio en Koper is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het (CISG) Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend. Remmers Studio heeft het recht deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Remmers Studio en Koper worden beslecht bij de bevoegde Rechtbank Rotterdam (locatie Rotterdam) tenzij bepalingen van dwingend recht leiden tot de bevoegdheid van een andere rechtbank.